Formularze papierowe do podpisania ECI-UBI

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. W sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(31) Do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie rozporządzenie (UE) 2016/679. W tym względzie, ze względu na pewność prawa, należy wyjaśnić, że przedstawiciel grupy organizatorów lub, w stosownych przypadkach, osoba prawna utworzona w celu zarządzania inicjatywą, oraz właściwe organy państw członkowskich są być uważane za administratorów danych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy zbieraniu deklaracji poparcia, adresów e-mail i danych o sponsorach inicjatyw oraz na potrzeby weryfikacji oraz poświadczenie deklaracji poparcia, a także określić maksymalny okres, w którym dane osobowe zebrane na potrzeby inicjatywy mogą być przechowywane. Jako administratorzy danych, przedstawiciel grupy organizatorów lub, w stosownych przypadkach, podmiot prawny utworzony w celu zarządzania inicjatywą, oraz właściwe organy państw członkowskich powinni podjąć wszelkie stosowne środki w celu wypełnienia nałożonych obowiązków. Rozporządzeniem (UE) 2016/679, w szczególności odnoszącymi się do zgodności z prawem przetwarzania oraz bezpieczeństwa przetwarzania, przekazywania informacji oraz praw osób, których dane dotyczą.

Chcemy jasno powiedzieć, że każdy krajowy koordynator i zastępca naszej europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinien zaprosić działaczy w swoim kraju do zbierania podpisów nie tylko online, ale także w formie papierowej. Zebrane papierowe formularze należy przesłać do koordynatorów krajowych listem poleconym, tylko na adres, który przekażą swoim działaczom.

Przykład dla AUSTRII: adres pocztowy to: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Numer pola xx, kod kraju ECI-UBI)

Podpisane papierowe formularze należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Ze względu na bezpieczeństwo na formularzach papierowych ważne jest, aby przekazać działaczom następującą „Deklarację o stosowaniu formy papierowej” (w języku danego kraju):

„OBSŁUGA papierowego formularza zbierania podpisów dla EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ„ START Bezwarunkowy dochód podstawowy (UBI) w całej UE ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

W przypadku formularzy papierowych zgodnie z załącznikiem III część A lub część B rozporządzeń dotyczących europejskiej inicjatywy obywatelskiej:

  • Wszystkie pola muszą być wypełnione! Tylko wtedy głos jest ważny
  • Pisz czytelnie i dużymi literami! Nieczytelne nie są liczone.
    Zwróć uwagę, że możesz podpisać tylko raz! Jeśli ktoś chce podpisać online później lub już podpisał online, nie może podpisywać na papierze.
  • Nic w formularzu nie może zostać zmienione ani usunięte z formularza!

Zbieraczom / osobom trzecim nie wolno kopiować podpisanych formularzy papierowych ani wykorzystywać danych! (Odpowiadają za bezpieczeństwo danych)

Czy miałeś iść z wypełnionymi formularzami?

Formularze papierowe wypełnione danymi osobowymi należy przesłać do koordynatorów krajowych. Jeśli tego nie zrobisz, nie można ich dodać do całkowitej liczby podpisów. Adresy są włączone ta specjalna strona.

Uwaga:

Co najmniej dwa miesiące po upływie terminu zbiórki wszystkie zebrane podpisy w formie papierowej należy przesłać i poinformować o tym Komisję. Konkretna procedura zostanie ogłoszona później, po wyjaśnieniu tego z Komisją i przeprowadzeniu testów.

Pobierz formularze papierowe

Koordynatorzy krajowi mogą pobrać formularze papierowe na stronie tutaj. Jest chroniony hasłem. Jeśli potrzebujesz formularzy papierowych, skontaktuj się z krajowym koordynatorem za pośrednictwem naszego formularz internetowy

%d Blogerzy jak ta: